Underrättelse till Telia Sonera angående samtrafik för fast telefoni - dnr 07-34 - 3 januari 2007

2007-01-03

PTS har underrättat Telia Sonera om att bolaget måste sänka samtrafikpriserna i det fasta telenätet. Priserna ska baseras på den så kallade hybridmodellen (LRIC). Om Telia Sonera inte har sänkt priserna senast den 5 februari, kan PTS förelägga bolaget att göra det. Föreläggandet kan komma att förenas med vite.