Skyldigheter för Rix Telecom på marknaden Fast samtalsterminering - dnr 09-9052

2009-11-04

Fast samtalsterminering är slutet av ett samtal som en operatör tar emot i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. Terminering föregås av originering och i förekommande fall även transitering.

PTS har beslutat att samtliga operatörer som tar emot samtal till sina slutanvändare har ett betydande inflytande på marknaden för fast samtalsterminering. Det innebär att varje nät är en enskild marknad där operatören har monopol på samtalsterminering.

PTS har infört ett antal skyldigheter på operatörerna för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. Det innebär bland annat att:

  • Samtliga operatörer ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla samtalsterminering.
  • Telia Sonera ska hålla ett kostnadsorienterat pris för samtalstermineringen. Kostnaden för samtalstermineringen beräknas utifrån en kalkylmodell (LRIC) som PTS tagit fram. Övriga operatörer ska hålla ett rättvist och skäligt pris, vilket innebär att det får maximalt uppgå till den nivå som beräknas enligt kalkylmodellen.
  • Samtliga operatörer ska tillämpa villkor som inte är diskriminerande. Det betyder att de ska under likvärdiga omständigheter ska tillämpa likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, vilket även inkluderar bolag inom den egna koncernen.

För Telia Soneras övriga skyldigheter på marknaden se Avgörandet samt avsnitt 8-9 i beslutet riktat mot Telia Sonera.

För andra operatörers övriga skyldigheter på marknaden se Avgörandet samt avsnitt 7-8 i beslut riktat mot respektive operatör.

Beslutet ersätter PTS beslut 2004-07-06.

Beslutet har vunnit laga kraft.