Avskrivningsbeslut - dnr 09-9940

2010-01-08

Tillsyn angående störning på .se-domänen.

PTS inledde tillsyn mot Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) med anledning av den tillgänglighetsstörning, som drabbade .se-domänen den 12 oktober. .SE rapporterade den 12 november till PTS vad som hänt, vilka åtgärder som vidtogs när störningen inträffade samt vad .SE kommer att göra för att det inte ska kunna hända igen.

PTS har med anledning av de uppgifter .SE lämnat funnit att .SE:s agerande under störningen och de förebyggande åtgärder .SE vidtagit för att det inträffade inte ska hända igen inte innebär någon ytterligare åtgärd från PTS sida. Tillsynen har avslutats.