Avskrivningsbeslut - 11-6508

2012-12-06

PTS avslutar ett tillsynsärende som gäller prissättning av bitströmstillträde. PTS har bland annat granskat TeliaSoneras prissättning av grossistprodukten Operator Access. PTS bedömer att TeliaSonera uppfyller prisregleringen om att hålla kostnadsorienterade priser på grossistprodukten Operator Access.