Avskrivningsbeslut - 12-8689

2012-12-19

PTS har under hösten 2012 bedrivit tillsyn över Generic Mobile Systems Sweden AB (Generic) med anledning av en integritetsincident där meddelanden i Generics personsökningstjänst Minicall avlyssnats, avkodats och publicerats i klartext på en publik webbplats.

PTS fann skäl att misstänka att Generic inte uppfyllt sina skyldigheter enligt LEK att informera sina abonnenter om att det föreligger en särskild risk för avlyssning och avkodning i samband med tillhandahållandet av tjänsten, och att  informera berörda abonnenter och användare om den inträffade integritetsincidenten.

PTS underrättade Generic om skyldigheterna och bolaget har nu genomfört informationsåtgärder i enlighet med PTS underrättelse. PTS avskriver därför ärendet från vidare handläggning.