Avskrivningsbeslut - dnr 12-6936

2012-11-09

PTS avslutar ett tillsynsärende som gäller Telia Soneras information till grossistkunder om företagets fiberutbyggnad till enfamiljshus. Skälet är att Telia Sonera nu utvecklar nya rutiner och kontinuerligt förbättrar informationen.