Beslut om skyldigheter för TeliaSonera AB med berörda dotterbolag på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser - dnr 10-9331

2013-06-10