Avskrivnignsbeslut - TeliaSonera - dnr 13-8584

2014-10-02

Tillsynsärende avseende TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitströmstillträde.

PTS avskriver ärendet från vidare handläggning.