Avskrivningsbeslut - TeliaSonera - dnr 14-1694

2014-06-11

Ärende angående årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter avskrivs från vidare handläggning.