Avskrivningsbeslut Telia Sonera - dnr 13-211

2014-06-02

PTS avskriver tillsynsärende om tillsyn av TeliaSoneras grossistprodukt Skanova Fiber Villa.