Beslut om avskrivning - dnr 13-10949

2014-04-11

PTS avskriver tillsynsärende angående förutsättningar för att beställa tillträde till villafiber.

PTS har bedrivit tillsyn av TeliaSoneras agerande i samband med grossitförsäljning av produkten Skanova Fiber Villa baserat på skyldighetsbeslut från den 24 maj 2010 i ärende med dnr 07-11757 avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde (NIT).

Tillsynen har bl.a. omfattat frågor om tillträdande operatörers tillgång till information och vissa frågor kring operatörsbyten.