Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - dnr 14-4682

2014-10-01

Detta beslut har upphävts genom beslut om omprövning 2017-03-10 dnr 17-2522