FR: Trafikverket./. PTS m.fl. angående ändrade tillståndsvillkor i 900 MHz-bandet. Mål nr 15176-11.

2011-12-09

PTS beslutade den 4 juli 2011 om förändrade tillståndsvillkor för Hi3G Acess AB (Hi3G), Swefour GSM AB (Swefour), Tele2 Sverige AB (Tele2), Telenor Sverige AB (Telenor) och TeliaSonera Mobile Networks AB (TeliaSonera) i 900 MHz-bandet (dnr 11-5602-5606).

 

Besluten innebar (punkten D) bl.a. begränsningar i vilken aggregerad signalstyrka som tillståndshavarnas radiosändare får alstra inom frekvensbanden 925-930 MHz (Hi3G) samt 930-960 MHz (övriga).

 

Begränsningarna syftar till att skydda järnvägens användning av kommunikationssystemet GSM-R.

 

För Hi3G innebar beslutet att den aggregerade signalstyrkan under en övergångsperiod inte fick överstiga -33 dBm/5 MHz och efter övergångsperioden inte överstiga -5 dBM/5 MHz. För övriga operatörer innebar besluten att den aggregerade signalstyrkan inte fick överstiga -23 dBm/5 MHz under övergångsperioden och 0 dBm/5MHz efter övergångsperioden.  

 

Trafikverket överklagade inledningsvis samtliga tillståndsändringar. Slutligen begränsade dock Trafikverket sin talan till att yrka att förvaltningsrätten skulle ändra tillståndsbesluten för Tele2, Telenor, Swefour och TeliaSonera. Trafikverket yrkade att punkten D i besluten skulle ändras på så sätt att det till villkoren fogas ett krav på att tillståndshavarnas radiosändare, under övergångsperioden, på vissa bansträckningar (som Trafikverket angav i bilaga) inom 930-960 MHz inte får alstra en aggregerad signalstyrka som överstiger -33 dBm/5 MHz. Vidare yrkade Trafikverket att bilagan med beskrivningar av bansträckningar för Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan samt Västdalsbanan skulle biläggas respektive tillståndsbeslut.

 

Efter medgivande från PTS och operatörerna har Förvaltningsrätten i dom den 5 december 2011 ändrat besluten på det sätt som Trafikverket yrkat. (Förvaltningsrätten skrev också av målet i den del som gällde Hi3G:s beslut).