KR. Spring Mobil GSM AB ./.PTS, ang. tillstånd i 1800 MHz-bandet. Mål nr 6258-10

2011-06-14

Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om tillstånd för Spring att använda tillstånd i 1800 MHz-bandet. PTS beslut från den 19 februari 2010 och förvaltningsrättens dom från den 26 oktober 2010 står således fast. PTS beslut hade överklagades av Ventelo och Spring.
Förvaltningsrätten uttalade i sin dom att det allmänt sett bör anses råda en presumtion för att en ansökan om förlängning av  befintligt tillstånd att använda radiosändare ska beviljas och hänvisar till domar meddelade samma dag i mål nr 25726-10 och 25316-10. I det aktuella ärendet hade PTS avslagit Springs begäran om förlängning med hänsyn till att företagets tillstånd löper till den 31 maj 2017 och det därför inte var aktuellt att ta ställning till frågor om presumtion för förlängning eller om ett inbjudningsförfarande skulle ha ägt rum.