KR. TDC Sverige AB och TDC Nordic AB ./. PTS, ang. identifiering av företag med betydande inflytande samt fastställande av skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LEK. Mål nr 7300-10

2011-06-29

TDC Sverige AB överklagade förvaltningsrättens dom av den 22 december 2010 (mål nr 18215-10) vad gäller bolagets skyldighet att tillämpa rättvis och skälig prissättning. PTS överklagade samma dom vad gäller upphävandet av de skyldigheter som ålagts TDC Nordic AB.


Kammarrätten har den 14 juni 2011 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.