KR. Ventelo ./. TeliaSonera. Ang. tvistlösning om villkor för GTA. Mål nr 697-11

2011-05-17

PTS fattade den 2 mars 2010 ett beslut om tvistlösning mellan Ventelo Sverige AB och TeliaSonera AB (dnr 09-9539). Tvisten rörde pris och andra villkor för telefoniabonnemang till grossistkund (GTA). Både Ventelo och TeliaSonera överklagade PTS beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog Ventelos överklagande men biföll delvis TeliaSoneras överklagande.

PTS, Ventelo och TeliaSonera överklagade domen till kammarrätten. Ventelo och TeliaSonera kom därefter överens om de tvistiga frågorna och yrkade gemensamt undanröjande av PTS beslut samt förvaltningsrättens dom. PTS hade mot bakgrund av parternas överenskommelse inte något att invända mot yrkandet. Kammarrätten har nu upphävt PTS beslut och förvaltningsrättens dom.