PTS årsredovisning för 2007 - PTS-ER-2008:2

2008-02-22

Viktiga frågor och händelser under året

 • Bredbandsstrategi för Sverige - utredning och lagförslag om funktionell
  separation
 • Auktion av kommunbaserade tillstånd att använda radiosändare i 3,6–3,8 GHz-bandet
 • Översyn av EG-direktiv samt lagändring för effektivare LEK
 • Krisledningsövningen Telö 07
 • Tillsyn enligt allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet
 • Sitic fick utökat anslag
 • Uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster
 • Nytt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet
 • Womentor – slutrapport och överlämnande till ny huvudman