PTS årsredovisning för 2009 - PTS-ER-2010-03

2010-03-24

Prioriterade områden och strategisk agenda

PTS har i Strategisk agenda 2009 angivit sex områden som prioriterade. De är områden där myndigheten identifierade ett tydligt behov av att öka sina insatser under år 2009.

Dessa områden var:

  • Liberalisering av spektrumhantering
  • Ökad tillgänglighet till IT-infrastruktur
  • Likabehandling vid tillträde till Telia Soneras accessnät
  • Arbete mot långsiktig målbild för samtrafik
  • Främja säkerheten i All-IP-nät
  • Intensifierad ekonomisk tillsyn på postområdet

På spektrumområdet har arbetet med att på olika sätt frigöra spektrum med teknik- och tjänsteneutrala villkor fortsatt. Bland annat har PTS genomfört flera spektrumauktioner samtidigt som mer spektrum är undantaget från tillståndsplikt.

Marknadsaktörernas nätutbyggnad har under året stärkt tillgängligheten till IT-infrastruktur. PTS har genomfört en riktad upphandling till ett fåtal hushåll som helt saknat telefoni. Frågan om en hållbar finansiering av tillgången till samhällsomfattande tjänster behandlas på politisk nivå.

Efter årsskiftet 2009-2010 räknar PTS med att fatta nya skyldighetsbeslut på marknaderna för accessnät. Under 2009 har PTS genomfört två samråd av beslutsförslag med marknadsaktörerna. Målet att fatta slutliga beslut under 2009 uppfylldes dock inte. Den tillsyn som PTS bedrivit utifrån befintliga skyldighetsbeslut har under året bidragit till att begränsa Telia Soneras möjligheter till konkurrensfördelar på slutkundsmarknaden till följd av bristande likabehandling.

När det gäller mobil samtrafik var nya marknadsanalyser planerade under 2009. PTS planerar i stället att arbeta med dessa under 2010. PTS tillsyn under 2009 av att priserna för mobil och fast samtrafik är kostnadsorienterade har inneburit att skillnaderna i samtrafikpriser mellan fasta och mobila nät har minskat.

PTS har genomfört arbetet för att främja säkerheten i All-IP-nät enligt plan. Bland annat har myndigheten undersökt användarnas kunskap och agerande för att skydda sina Internetanslutningar. PTS har genomfört åtgärder för att stärka nätens robusthet och bedrivit tillsyn över operatörernas säkerhetsarbete – såväl planerad tillsyn som granskningar i samband med större störningar.

Samgåendet mellan den danska och svenska Posten skedde under året. PTS har prioriterat att förbereda sig inför den mer komplexa ekonomiska tillsyn som krävs efter samgåendet, bland annat genom ett samarbetsavtal med den danska Faerdselsstyrelsen om tillsyn.

Beskrivningar av de viktigaste prestationer som myndigheten genomfört under året återfinns i föreliggande resultatredovisning för 2009.