PTS årsredovisning 2010 - PTS-ER-2011:2

2011-02-21

GD har ordet

Mitt första år på PTS har varit innehållsrikt och, för min egen del, fullt av nya erfarenheter. Jag vill lyfta fram några saker ur verksamheten särskilt.

Vi har till exempel hittat ett nytt sätt att identifiera och ta tillvara en del av de goda idéer som finns ute bland företag och organisationer genom våra innovationstävlingar. Syftet med innovationstävlingarna är att få fram nyttiga kommunikationstjänster som fungerar för alla. Ett annat arbete som präglats av stor positiv energi är vårt arbete med edfinansiering av bredbandsstöd, så att lokala initiativ för bredbandsutbyggnad lättare ska kunna förverkligas.

Samverkan inom ramen för regeringens Bredbandsforum startade under året, och PTS är mycket engagerat i såväl forumet och dess arbetsgrupper.

En milstolpe i vårt konkurrensfrämjande arbete passerades i maj, när vi efter långt och hårt arbete beslutade om nya skyldigheter på bredbandsmarknaderna. Resultatet är ett regelverk som omfattar tillträde till fiber- och kopparnät. Den 1 december lanserade vi Ledningskollen nationellt – en webbtjänst som ska förhindra avgrävningar av olika typer av kablar och ledningar.

Ledningskollen är resultatet av ett stort branschsamarbete där teleoperatörer, energibolag och andra stora ägare av ledningar och kablar ingår.

Förberedelserna inför den viktiga auktionen av tillstånd i det attraktiva 800 MHz-bandet har fortsatt. Auktionen är planerad till februari-mars 2011, och den kommer att ge förutsättningar för mer och bättre trådlöst bredband i hela landet. Ett täckningskrav på ett frekvensblock i auktionen ska leda till att hushåll och företag som saknar möjlighet till någon typ av bredbandsanslutning ska kunna koppla upp sig genom tjänster i 800 MHz-bandet.

Samtidigt som vi i våra rapporter kan konstatera att det ser rätt bra ut i Sverige när det gäller tillgång till och användning av elektroniska kommunikationstjänster och posttjänster, finns det fortfarande problem på dessa marknader.

Vi har till exempel intensifierat vår tillsyn över prissättningen på postområdet, och kunnat konstatera att kundernas rörlighet på marknaden för elektronisk kommunikation begränsas, till exempel av uppsägningstider som är längre än i våra nordiska grannländer. När det gäller operatörers möjlighet att få tillträde till fiber- och kopparnät för att kunna erbjuda bredbandstjänster till konsumenterna återstår fortfarande en hel del problem. Våra beslut inom det konkurrensfrämjande området, samt i vissa spektrumfrågor, hamnar inte sällan
i domstol. Långa domstolsprocesser ökar osäkerheten på marknaden om vilka spelregler som ska gälla, vilket försämrar investeringsklimatet.

Vi har också internt arbetat tillsammans med medarbetarna för att anpassa organisationen för att på så sätt öka tillfredställelsen i arbetet och möjligheten att uppnå våra mål. Vi har också tagit fram en strategisk inriktning för åren 2011-2013 som i inledningen av 2011 kommuniceras med externa målgrupper, för att öka transparensen kring vårt arbete.

Sammantaget kan jag se tillbaka på ett mycket inspirerande och roligt första år som generaldirektör på PTS, vilket också innebär stora förväntningar på det kommande året.


Göran Marby
Generaldirektör