PTS årsredovisning 2012 - PTS-ER-2013:1

2013-02-21

Sverige liberaliserade sin post- och telemarknad redan 1992/1993, som ett av de första länderna i världen. Sedan dess har marknaden för elektronisk kommunikation fått allt fler operatörer och därmed större konkurrens.

PTS anser att vardagen blir lättare för hushåll och företag i hela landet om det finns en fungerande marknad, där aktörerna tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster. Konkurrensen ska vara hållbar, resurser som frekvenser och nummer ska utnyttjas effektivt och kommunikationerna ska vara säkra. Då skapas en långsiktig nytta för konsumenterna. PTS arbetar för att skapa goda förutsättningar för att marknaden för elektronisk kommunikation och post ska fungera, och griper in där det finns brister. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, internet och radio.

PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Den verkställande chefen är generaldirektören. PTS löpande arbete finansieras av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. Till detta kommer bidrag och anslag för upphandling av robust kommunikation och tjänster för personer med funktionsnedsättning.