PTS årsredovisning 2013 - PTS-ER-2014:1

2014-03-12

Sverige liberaliserade sin post- och telemarknad redan 1992/1993, som ett av de första länderna i världen. Sedan dess har marknaden för elektronisk kommunikation fått allt fler operatörer och därmed större konkurrens. PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att uppnå detta arbetar vi för:

  • en väl fungerande konkurrens som leder till att konsumenterna får bravalmöjligheter och låga priser,
  • ett gott konsumentskydd och välinformerade konsumenter som kangöra medvetna val,
  • att begränsade resurser som frekvenser och nummer fördelas så att deger största möjliga nytta för samhället,
  • att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra.

Utifrån PTS uppdrag, vision och våra övergripande mål tar PTS årligen fram den strategiska agendan som innehåller de strategiska målen för vårt arbete de kommande tre åren. Vår omvärldsanalys är också en viktig faktor när vi formulerar våra strategiska mål.

Nytt för i år är att vi i årsredovisningen har med korta uppföljningar av de strategiska målen. Våra strategiska mål har en tydlig koppling till myndighetens uppdrag, men lyfter fram enskilda områden där PTS särskilt vill staka ut riktningen för hur vi vill att marknaden ska utvecklas under de närmaste åren.

Myndigheten har även ett par strategiska mål som handlar om att utveckla den interna verksamheten. Fokus för dessa mål ligger på att skapa en god arbetsplats och en välskött myndighet.

PTS arbetar utifrån lagar och föreskrifter men vi bedriver också ett omfattande främjandearbete där vi agerar genom att analysera och beskriva marknaden, informera och ha dialog.

PTS är en myndighet under Näringsdepartementet och leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Generaldirektören är den verkställande chefen för verksamheten.

PTS arbete styrs eller påverkas också av EU-regelverk och internationella överenskommelser.