Strategisk agenda 2014 - 2016 - PTS-ER-2014:13

2014-03-18

PTS har identifierat följande strategiska mål för perioden 2014-2016:

Mål 1: PTS ska 2015 ha skapat bättre förutsättningar för kvalitetssäkrade, tillförlitliga och robusta kommunikationstjänster för att möta samhällets och konsumenternas behov av telefoni- och bredbandstjänster. Aktörerna inom sektorn ska ha stärkt sin förmåga att hantera allvarliga driftstörningar.

Mål 2: PTS ska 2015 ha upprättat en plan över förändringar i spektrumanvändningen med syfte att radiospektrum ska användas mer effektivt och med ökad samhällsnytta som följd.

Mål 3: PTS ska 2016 ha bidragit till att väsentligt stärka konsumenternas situation på marknaden, både vad gäller valfrihet, försäljningsmetoder, marknadsföring och information om de tjänster som tillhandahålls.

Mål 4: PTS ska 2015 ha tagit fram en plan för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten i områden med begränsad tillgång till infrastruktur för telefoni och internet.

Mål 5: PTS ska fram till 2016 skapa bättre förutsättningar att tillgodose samhällets och användarnas långsiktiga efterfrågan av trådlöst tal och datatjänster med höga hastigheter och med god yttäckning.

Mål 6: PTS har 2016, utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken, verkat för att personer med funktionsnedsättning har fått ökade förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter i det dagliga livet.

Mål 7: PTS ska 2020 genom reglering och främjande ha bidragit till att:

  • alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s.
  • 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s.

Mål 8: Konkurrensen på brevmarknaden ska vara långsiktigt hållbar.

Mål 9: PTS ska 2016 genom ett strategiskt internationellt arbete ha skapat goda förutsättningar för Sverige i det framtida europeiska regleringsarbetet. Arbetet ska präglas av ett tydligt fokus på de för Sverige viktiga frågorna.