Drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands

2000-01-31

Detta uppdrag har till syfte att föreslå åtgärder som bidrar till att funktionen hos Internet kan upprätthållas i Sverige även om funktionen hos utomlands placerade delar av Internet inte är tillgängliga.

Viktiga samhällsfunktioner i Sverige är i ökande grad beroende av ett fungerande Internet. Detta beror på att Internet är en kostnadseffektiv bärare av datakommunikation. Utvecklingen går entydigt mot en starkt ökande användning av Internet för många viktiga funktioner i samhället. Därmed ökar också kraven på att Internet skall ha en robusthet, som är jämförbar med andra vitala kommunikationsmöjligheter inom tele- och datakommunikationsområdet.

I uppdraget anges att Post- och telestyrelsen (PTS) skall utreda hur den svenska delen av Internet skall kunna "drivas oberoende av funktioner utomlands". Detta har i utredningen tolkats som att bibehålla funktionaliteten hos Internet i Sverige. Med detta avses att Internet skall kunna användas för i huvudsak normal kommunikation mellan privatpersoner, myndigheter, företag och organisationer i Sverige.

PTS tolkning är att aktiva åtgärder mot störningar i nätet eller åtgärder för att utestänga omvärlden inte omfattas av detta uppdrag. Sådana överväganden görs i andra sammanhang.

Uppdraget innehåller flera komplexa juridiska frågeställningar och på grund av den korta utredningstiden har dessa frågor inte kunnat ges en tillräcklig genomlysning för att förslag skulle kunna läggas.

Domännamnsutredningen är under beredning. Vissa förslag nedan är beroende av om domännamnsutredningens förslag realiseras.