Internetmarknaden i Sverige - 2000

2000-10-30

Den här rapporten är skriven av Docere Intelligence på uppdrag av Post- och telestyrelsen med syftet att kartlägga Internetmarknaden i Sverige och dess utveckling. Uppdraget har genomförts med hjälp av en rad olika insamlings- och analysmetoder: sekundärresearch, en konsumentundersökning med Internetanvändare i form av 593 telefonintervjuer, 26 kvalitativa intervjuer med företrädare för företag verksamma på Internetmarknaden, en faxenkät med ett fyrtiotal ISP:er1 samt en kort scenarioanalys. Resultatet är en överblick över Internetmarknaden i Sverige med fokus på ett antal aspekter, som relationen mellan marknadens aktörer samt dessas marknadsandelar, användning av Internet hos framför allt hushållen, tekniker för åtkomst till Internet etc.