IT-infrastrukturen i Sverige 2002

2002-08-15

PTS har av regeringen fått i uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Det IT-politiska målet är att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla. En prioriterad uppgift för staten är ökad tillgänglighet med målet att hushåll och företag i alla delar av Sverige inom de närmaste åren får tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Målen ska uppnås genom en utbyggnad huvudsakligen av marknaden. Kommuner kan få ekonomiskt stöd för dels upprättande av IT-infrastrukturprogram, dels utbyggnad där marknaden inte förväntas bygga.

PTS har funnit att utbyggnaden av nät fortsätter. Fiberkabelnäten har ökat med 15 procent från maj 2001 till mars 2002 och uppgår till 98 000 kilometer. En mindre utbyggnad har även skett i radiolänknäten. Nationella stamnät finns i samtliga kommuner medan det i drygt 90 procent av kommunerna finns områdesnät i åtminstone någon del av kommunen. I 40 procent av alla tätorter finns minst en aktör som äger områdesnät.

PTS bedömer att målet om geografisk tillgång till IT-infrastruktur i alla delar av Sverige ännu inte är uppfyllt. Det finns tydliga regionala skillnader i tillgängligheten till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet där områden med glesare bebyggelse har sämre tillgänglighet än större städer. Marknadens intresse att bygga ut IT-infrastrukturen och att erbjuda abonnemang är högre i större städer än i kommungrupperna industrikommuner och landsbygdskommuner.

Antalet privata kunder med Internetaccess med högre överföringskapacitet har på 15 månader nästan fyrdubblats. PTS uppskattar att antalet privata kunder är mellan 510 000 och 540 000 stycken i mars 2002 vilket motsvarar en bredbandspenetration om cirka 12 procent. Vid en internationell jämförelse ligger Sverige på tredje plats bland OECD-länderna vad gäller bredbandspenetrationen.

Över 50 procent av kommunerna har beviljats eller sökt stöd för sina IT-infrastrukturprogram. I övrigt har stöden utnyttjats i begränsad omfattning.

IT-infrastrukturen ger möjligheter till regional utveckling men möjligheterna måste tas till vara för att positiva regionala effekter ska uppstå. Genom att bl.a. stärka entreprenörskapet och öka IT-kompetensen i företagen kan samhället bidra till att utbyggnaden leder till regional utveckling.