Tilldelning av domännamn under .se - PTS-ER-2009:17

2009-03-26

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation. Sedan den 1 juli 2006 har PTS till uppgift att utöva tillsyn enligt lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen). I toppdomänlagen finns bl.a. övergripande bestämmelser om tilldelning av domännamn och tillhandahållandet av ett effektivt tvistlösningsförfarande. För närvarande finns det en administratör av tilldelning av domännamn under den nationella toppdomänen .se, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

PTS har under hösten och vintern 2008/2009 genomfört ett tillsynsarbete för att bedöma om .SE administrerar tilldelningen av domännamn samt tillhandahåller ett förfarande för lösning av tvister om domännamn i enlighet med de krav som ställs i 7 § toppdomänlagen. Myndigheten har vid sin bedömning funnit att stiftelsen i huvudsak administrerar registrering, avregistrering och överföring av domännamn, samt tillhandahåller ett tvistlösningsförfarande, på ett sätt som överensstämmer med kraven i toppdomänlagen.

PTS kan konstatera att .SE tillämpar ett öppet arbetssätt vid förändringar av regelverket för tilldelning av domännamn. Stiftelsen ger offentlighet åt sina regler både genom information på sin webbplats och genom aktiviteter såsom informationsdagar och riktad information till innehavare av domännamn. PTS ser även positivt på att .SE i avtal med ombud förbjudit ombuden att ägna sig åt s.k. lagerhållning av domännamn och att det skapats ett särskilt avgiftssystem som medger att flera domännamn kan prövas i tvistlösningsförfarandet till samma avgift. Myndigheten är även av uppfattningen att det är bra att .SE deaktiverar ett domännamn innan det avregistreras, då det ger innehavaren av domännamnet möjlighet att åtgärda de brister som ligger till grund för deaktiveringen innan domännamnet avregistreras.

Myndigheten har dock funnit anledning till följande påpekanden.

PTS anser att .SE bör föra in beteckningen ”bank” på sin spärrlista. På så sätt säkerställs att det sker en prövning av ansökningar om registrering av domännamn innehållande bank så att det inte sker registreringar som är i strid med lag.
 .SE bör förändra reglerna i Förfaranderegler  för det alternativa tvistlösningsförfarandet för domännamn under toppdomänen .se på så sätt att den part som vid prövning i tvistlösningsförfarande förlorar tvisten ska bära hela kostnaden för avgiften i tvistlösningsförfarandet.

PTS kommer att följa .SE:s aviserade översyn av Förfaranderegler för det alternativa tvistlösningsförfarandet, varvid myndigheten särskilt kommer att se till hur behovet tillgodoses av att i vissa fall förhindra att registrering är möjlig av domännamn som varit föremål för prövning i förfarandet. 

PTS är av uppfattningen att det finns ett behov av att se över förutsättningarna för tilldelning av domännamn genom en översyn av vilken information som ges om vad som ligger till grund för att vissa beteckningar finns på den s.k. spärrlistan.

Myndigheten gör bedömningen att .SE bör tillhandahålla information på sin webbplats om reglerna för registrering av domännamn, särskilt skyldigheterna för innehavare av domännamn, på ett mer framträdande sätt än idag.