Bredbandskartläggning 2010 - PTS-ER-2011:10

2011-03-16

- en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige.

PTS Bredbandskartläggning 2010 visar att 44 procent av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det innebär att delmålet i regeringens bredbandsstrategi för Sverige om 100 Mbit/s till 40 procent av hushållen och företagen år 2015 är uppnått. Med tillgång till bredband om 100 Mbit/s avses att hushållen och företagen på kort tid och utan särskilda kostnader kunde beställa ett Internetabonnemang via fiber eller kabel-tv-nät uppgraderat till DOCSIS 3.0 i oktober 2010. *)  PTS bedömer att andelen hushåll och arbetsställen med tillgång till 100 Mbit/s ökat med 3-5 procentenheter mellan oktober 2009 och oktober 2010, både som en följd av utrullning av fiber i accessnätet och uppgraderingar av kabel-tv-nät till DOCSIS 3.0. Myndigheten kan dock inte uppskatta den exakta ökningen eftersom ett detaljerat underlag för en sådan bedömning saknas.

Andelen av hushållen och företagen i Sverige som bor i, eller i närheten av, en fastighet som är ansluten till antingen ett fiber- eller kabel-tv-nät har ökat från 51 procent till 54 procent mellan oktober 2009 och oktober 2010. Det indikerar att förutsättningarna är goda för att tillgången till 100 Mbit/s ska öka ytterligare de närmaste åren. Uppföljningen av delmålet i regeringens bredbandsstrategi för Sverige om 100 Mbit/s till 90 procent av hushållen och företagen år 2020, samt hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas framledes med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling, kommer PTS dock att redovisa till regeringen i särskild ordning senast den 31 maj 2011. **)

PTS Bredbandskartläggning 2010 visar också att antalet hushåll och företag som helt saknar tillgång till bredband minskat, från 2 800 i oktober 2009 till 1 100 i oktober 2010. Minskningen beror framförallt på att täckningen för mobilt bredband via CDMA2000 i 450MHz-bandet förbättrats. I Tabell 1 redovisas de viktigaste resultaten från kartläggningen på en övergripande nivå. På www.statistik.pts.se presenteras resultaten från kartläggningen mer detaljerat, bland annat på kommunnivå samt uppdelat mellan tätbebyggda och glest bebyggda områden.

Tabell 1 Resultat av PTS bredbandskartläggning 2010

2007  

2008  

2009  

2010  

Hushåll och företag som finns i, eller inom 353 meter från, en fastighet som är ansluten till ett fiber- eller kabel-tv-nät

47 %

49 %

51 %

54 %

Hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s

- - -

44 %

Hushåll och företag som saknar tillgång till bredband

7 100

4 400

2 800

1 100


*) I slutet av juni 2010 hade mindre än 3 procent av samtliga hushåll i Sverige aktiva Internetabonnemang med 100 Mbit/s.

**) Dnr. 10-10995/9.69, ”Regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Post- och telestyrelsen”