Lagring av uppgifter för brottsbekämpning enligt EU-direktiv 2006/24/EG - Internationell utblick m.m. – PTS-ER-2011:1

2011-01-24

Sammanfattning

Direktivet om lagring av trafikuppgifter (2006/24/EG) har som syfte att säkerställa att uppgifter om kommunikation med fast och mobil telefonitjänst, Internetåtkomst (Internettjänst), e-post och Internettelefoni lagras så att de brottsbekämpande myndigheterna (Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten) kan få tillgång till uppgifter för utredning, avslöjande och åtal som avser allvarlig brottslighet.

Regeringen har i en proposition i december 2010 föreslagit att lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation från och med den 1 juli 2011 kompletteras med bestämmelser om att tjänsteleverantörer ska lagra trafikuppgifter i sex månader.

Eftersom införlivandet av direktivet blivit försenat i Sverige har PTS i väntan på propositionen genomfört en internationell utblick under 2010 för att undersöka hur andra EU/EES-länder har införlivat direktivet och vilka erfarenheter som vunnits där. Syftet med utblicken har varit att samla in information som Sverige kan ha nytta av i det vidare arbetet med trafikdatalagring.

Underlag till rapporten har bl.a. utgjorts av en enkätinsamling från andra EU/EES-länder samt besök i tre utvalda länder (Storbritannien, Tyskland och Danmark).

Andra delar har bestått i att studera och analysera olika rapporter, utvärderingar, standarder och dokument som publicerats av bl.a. europieska kommissionen, den expertgrupp som bildats 2008 av kommissionen för trafikdatalagringsfrågor, det europiska standardiseringsinstitutet (ETSI) och den arbetsgrupp som bildats under artikel 29 i dataskyddsdirektivet (Article 29 Data Protection Working Party).

Rapporten innehåller även ett avsnitt om vilka uppgifter som ska lagras i enlighet med trafikdatalagringsdirektivet och detta sätts i relation till vad som föreslagits i SOU 2007:76 och vad som slutligen framgår av prop. 2010/11:46. Detta avsnitt finns med för att mer öka kunskapen om vilka uppgifter som ska lagras av tjänsteleverantörerna. I prop. 2010/11:46 föreslås att regeringen ges bemyndigande att i förordning ange den närmare tekniska beskrivningen av vilka uppgifter som ska lagras.

PTS observationer från den internationella utblicken finns i avsnitt 11 och i bilaga till rapporten redovisas mer detaljerat den undersökning PTS genomfört hur trafikdatalagringsfrågor har hanterats i ett antal EU/EES-länder.