Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? - PTS-ER-2011:29

2011-12-08

Det är ett uttalat politiskt mål, både nationellt och internationellt, att behålla ett öppet internet och att säkerställa en fungerande konkurrens och en valfrihet för konsumenterna på internet. För att uppnå målen behöver konsumenterna tydlig information om egenskaperna hos de internetaccesstjänster som marknadsförs och bättre förutsättningar att byta tjänsteleverantör.

Denna rapport är en delredovisning av ett regeringsuppdrag om informationsinsatser för ökad öppenhet avseende bredbands- och internetuppkopplingar. Post- och telestyrelsen (PTS) har utfört uppdraget i nära samarbete med Konsumentverket.

PTS och Konsumentverket har i denna rapport granskat om internetleverantörerna ger tillräckligt tydlig information om

  • begränsningar i åtkomsten till tjänster och innehåll
  • möjligheterna att byta leverantör

Den 1 juli 2011 ändrades lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) på ett stort antal punkter. PTS vill tydliggöra att intervjuerna och granskningen som denna rapport baseras på genomfördes under senvåren 2011, då de nya informationskraven i LEK ännu inte hade trätt i kraft. Det kan med andra ord vara så att internetleverantörer har justerat sin information till konsumenter till följd av de nya lagkraven.

Granskningen visar att informationen till konsumenterna i vissa delar är tydlig, men att det på andra områden finns utrymme för förbättringar. Informationen om trafiktak är ett exempel på begränsningar som idag många gånger är tydlig, medan begränsningar av användandet av fildelning och ip-telefoni måste bli tydligare avseende vad begränsningen har för innebörd och göras mer lättillgänglig.

I flera fall är dock informationen så otydlig att den enligt Konsumentverket riskerar stå i strid med marknadsrättslig reglering. Det här gäller för information om bindningstid och uppsägningstid, överföringshastigheten i mobila internetaccesstjänster samt för villkor om vad som anses utgöra missbruk.

I rapporten uppmärksammas särskilt att information om trafikhantering saknas helt, en brist som är angelägen och som kan få än större betydelse då användningen av sådan teknik ökar. I rapporten konstateras att internetleverantörerna redan tillämpar olika typer av trafikhantering och avtalsmässiga begränsningar av tillgång till tjänster, samt att flera internetleverantörer i de mobila näten skaffar sig möjlighet att använda sådana tekniker i högre utsträckning.

Myndigheterna kan genom tillsyn se till att leverantörerna förbättrar sin information till konsumenter. PTS har också möjlighet att utfärda föreskrifter om hur informationskraven i LEK ska uppfyllas.

PTS kommer under 2012 se över behovet av att utfärda föreskrifter för att på bästa sätt ska se till att konsumenterna får ett bra underlag för att göra informerade val. Arbetet kommer att ske i dialog med branschen, Konsumentverket och berörda konsumentorganisationer.

Konsumentverket avser att under 2012 granska internetleverantörernas marknadsföring samt avtalsvillkor utifrån bindningstid. I granskningen kommer även marknadsföring av erbjudande ”utan bindningstid” att ingå.

Det är både PTS och Konsumentverkets uppfattning att även om man skulle få fullständig information om svårigheter vid leverantörsbyte är de hinder som skapas av bl.a. lång uppsägningstid i sig ett problem på marknaden, vilket framhållits i myndigheternas tidigare arbeten.

PTS och Konsumentverket kommer dessutom noggrant att följa utvecklingen för att ha beredskap om situationen utvecklas så att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa valfriheten på internet.