Konsumentundersökning om internetsäkerhet - PTS-ER-2012:3

2012-02-16

TNS SIFO har hösten 2011 på uppdrag av PTS genomfört en uppföljning av den första konsumentundersökning som genomfördes 2009 med syftet att studera slutanvändares kunskap, beteende och förtroende för internet.

Sammanfattning

Kunskaper

 • Den andel av de som inte säkrat sitt trådlösa nätverk och som inte känner till hur man säkrar ett trådlöst nätverk har ökat från 57% 2009 till 77% 2011.

Beteenden

 • En stor andel av befolkningen (88%) använder internet privat och i arbetet. Fast anslutning är den accessform som används oftast (64%) men har minskat med 6%-enheter sedan 2009. Samtliga övriga anslutningsformer har ökat. Störst ökning har skett för mobiltelefonen/mobil enhet. Idag är det 38% som uppger att de dagligen använder denna anslutningsform. För två år sedan var det bara 5%. De vanligaste användningsområdena för internetanslutningen är för att söka information, skicka e-post, hantera rörliga bilder samt köpa biljetter och handla.

 • Bekantskapskretsen är den viktigaste kanalen för att få information om hur man skyddar sig mot risker med sitt internetanvändande. Att vända sig till sin Internetoperatör i detta sammanhang blir mindre vanligt. Denna andel har minskat med 6%-enheter, från 23% till 17%.

 • Det vanligaste (40%) är att man inte vet vilken information man förväntar sig att hitta när det gäller att skydda sig mot risker på internet, en ”okunskap” som är större bland äldre än bland yngre.

 • Mellan 6 och 7 av tio uppger att de under de senaste tre månaderna uppdaterat datorn resp. datorns antivirusprogram. En av tre säger att de uppdaterat mobiltelefonen. Endast ett fåtal har dock uppdaterat mobiltelefonens antivirusprogram. Det vanligaste är att man köper ett antivirusprogram i butik eller via internet. Gratisprogram via internet samt säkerhetspaket från internetoperatören är andra sätt att skaffa sig dessa program på. Den senare kanalen har dock minskat i betydelse.

 • Det stora flertalet (95%) använder inte någon tjänst för att anonymisera sin dator. Denna andel har ökar sedan 2009.

 • Nästan samtliga (97%) tillfrågade använder sig av lösenord på internet. En stor del av dessa (48%-enheter) säger dock att de alltid eller oftast använder samma lösenord. Många av dessa byter inte ut det.

 • Medlemskap i sociala nätverk har ökat kraftigt de senaste två åren (36% 2009, 64% 2011). Kvinnor och yngre är överrepresenterade i dessa nätverk.

 • Mindre än hälften av de intervjuade använder internetoperatörens e-postadress (44%). 21% säger att de blivit erbjudna en sådan adress men att de inte använder den.

 • 94% uppger att de tar bort/raderar e-post från okända avsändare. Av dessa säger 10%-enheter att de öppnar e-posten innan de raderar den.

 • En majoritet (80%) uppger att de har sitt trådlösa nätverk skyddat hemma. Det absolut vanligaste sättet är skydd via kryptering (74%).

Attityder

 • En övervägande majoritet (81%) anser att det är bra att internetoperatören filtrerar bort skräppost och 82% är positiva till att internetoperatören skulle filtrera bort oönskade hemsidor. Ju mer skydd desto bättre anser 60% av de tillfrågade.

 • Frågan om ansvar för att förhindra spridning av Botnät förefaller svår att ta ställning till eftersom närmare var tredje (28%) intervjuad svarar att de inte vet eller inte har någon uppfattning om detta. Det vanligaste är att man anser att det är internetoperatören som ska förhindra denna spridning (29%). Var femte menar att det ligger på tillverkaren av operativsystemet att göra det och var tionde anser att det är upp till datoranvändaren att se till detta.

 • Drygt hälften anser att det är bra med en tjänst som innebär att man kan positioner sig själv. Däremot är uppfattningen mindre positiv till möjligheten att positionera eller själv bli positionerad av vänner/familjemedlemmar. T.ex. är det 37% som inte tycker att det är bra att kunna positionera sina nära och kära och 44% vill inte själva bli positionerade. Kvinnor är mera negativa än män till tjänster som markerar var man själv befinner sig alt. där jag kan se var andra är. Äldre är dessutom mer negativa än yngre.

 • Om man drabbas av en störning i telefoni- eller internetanslutningen så säger 71% att de helst skulle vilja få information om störningens omfattning från operatören via sms, kundtjänsten eller operatörens webbplats. Det absolut vanligaste är att man vill ha det som ett sms.

Tillit till säkerheten

 • 94% av de intervjuade ser någon form av risk med att använda internet. Den största risken anses vara att personuppgifter hamnar i orätta händer (39%). Att datorn kan drabbas av virus är också en risk men anses dock inte vara lika stor (23%). Drygt hälften (52%) anser att de har den information de behöver om säkerheten på internet.

 • Endast ett litet fåtal (8%) har det senaste året upplevt att en tjänst på internet eller i mobiltelefonen har behandlat deras personliga uppgifter på ett sätt som inte var förväntat. Däremot uppger var femte intervjuad att de under det senaste året någon gång valt att inte börja använda en tjänst, eller att sluta använda en tjänst, på internet eller i mobiltelefonen, på grund av hur tjänsten behandlar deras personliga uppgifter.

 • Det är ovanligt att bli utsatt för någon form av identitetsstöld på internet. 93% uppger att detta aldrig har skett.

 • För det mesta så känner sig de tillfrågade trygga när de använder internet. Nivån varierar dock beroende på anslutningsform. Säkrast känner man sig när man surfar med fast anslutning hemma och/eller trådlöst nätverk hemma. Andelen som alltid känner sig säker med mobilt bredband och mobiltelefon/mobil enhet har dock sedan 2009 sjunkit med 15 resp. 8% procentenheter. Den anslutningsform där man känner sig mest osäker är när man surfar med hjälp av Surfzoner. Det är dock betydligt färre som idag känner sig osäker med Surfzoner jämfört med situationen för två år sedan (2009: 28%, 2011: 19%).

 • Nästan två tredjedelar av de tillfrågade anser att de överlag har tillräcklig information om integritet och säkerhet i samband med att de kommunicerar trådlöst. Ingen förändring har skett i detta avseende sedan 2009. Bland de som saknar information uppger hälften (51%) att de inte vet vad det är för information som de saknar.

 • Relativt sett fler säger idag (46%) att de inte skulle koppla upp sig mot ett oskyddat trådlöst nätverk med en bärbar dator jämfört med situationen för två år sedan (39%). Denna ökning är dock inte signifikant. När det gället mobiltelefon/mobil enhet så är det 48% som säger att de inte skulle koppla upp sig mot ett oskyddat trådlöst nätverk (Denna fråga är ny för 2011).

 • Drygt 4 av 10 anser att det är lika stor risk när man surfar med mobil enhet som med traditionell dator. 29% uppger att de upplever störst risk med mobiltelefon/mobil enhet och var fjärde med traditionell dator.

 • Endast 4% uppger att de själva blivit drabbade av virus i mobiltelefonen, alternativt känner någon som blivit drabbad.