PTS bredbandskartläggning 2011- PTS-ER-2012:11

2012-03-14

PTS Bredbandskartläggning 2011 visar att ca 49 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2011. Det är en ökning med ca 5 procentenheter jämfört med oktober 2010. Ökningen beror helt på utrullning av fiber i accessnätet mellan oktober 2010 och oktober 2011. Antalet fiberanslutna fastigheter uppgick i oktober 2011 till ca 230 000. I oktober 2010 var samma antal drygt 168 000, vilket innebär en ökning med ca 27 procent.

Med tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om 100 Mbit/s avses att hushållen och företagen på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett internetabonnemang via fiber- eller kabel-tv-nät uppgraderat till DOCSIS 3.0. *)

Andelen av hushållen och företagen i Sverige som bor i, eller i närheten av, en fastighet som är anslutet till ett fibernät har ökat från 54 procent till 60 procent mellan oktober 2010 och oktober 2011. Det indikerar att förutsättningarna är goda för att tillgången till teoretiska hastigheter om 100 Mbit/s ska öka ytterligare de närmaste året.

PTS Bredbandskartläggning 2011 visar också att tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE (så kallat 4G) ökat snabbt under 2011, framförallt i större tätorter. Ca 48 procent av hushållen i Sverige hade täckning av LTE vid sina hem i oktober 2011, vilket kan jämföras med en dryg tiondels procent året innan. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE förväntas dessutom öka i områden utanför tätort och småort framöver, i takt med att operatörerna rullar ut LTE i 800 MHz-bandet.

Observera att PTS bredbandskartläggning endast kartlägger tillgången till fast bredband vid hushåll och arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband som kan användas överallt där det finns täckning. Bredbandskartläggningen kartlägger alltså inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Bredbandskartläggningen kartlägger inte heller tillgången till mobil telefoni.

Antalet hushåll och företag som helt saknar tillgång till bredband har minskat, från ca 1 100 i oktober 2010 till ca 800 i oktober 2011. Minskningen beror framförallt på att befolkningen i de områden som saknar bredband minskat.

www.statistik.pts.se presenteras resultaten från kartläggningen mer detaljerat, bland annat på kommunnivå samt uppdelat mellan områden i respektive utanför tätort och småort.

 

*)  PTS uppskattar att ca 23 procent av alla hushåll i Sverige med möjlighet att beställa internetabonnemang om 100 Mbit/s hade gjort så i oktober 2011. Motsvarande uppskattade andel i oktober 2010 var 18 procent.