Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2013:10

2013-04-30

I denna rapport redovisas Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag att följa upp målen och insatsområdena i regeringens bredbandsstrategi från 2009. Uppföljningen består dels av PTS analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till år 2020 i förhållande till målen i bredbandsstrategin och dels en uppföljning av de indikatorer som presenterades i rapporten "PTS förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin".

Enligt PTS bedömning är fiberutbyggnaden i accessnätet och förutsättningarna för bredband via mobilnäten avgörande för utvecklingen mot målen i bredbandsstrategin.

PTS analys av tillgången till fiber år 2020 utgår från antagandet att fiberpenetrationen är beroende av hur mycket som investeras i fiberutbyggnad fram till dess. Därför gör PTS, baserat på den nuvarande investeringsnivån och en sammanvägd bedömning av utvalda nyckelfaktorer, ett antagande om två nivåer på framtida investeringar. Dessa investeringsnivåer används som indata i en modell, fiberutbyggnadsmodellen, som PTS använder för att uppskatta fiberutbyggnad fram till år 2020. Andel hushåll och arbetsställen som får tillgång till 100 Mbit/s via fiber med denna analys blir med Investeringsnivå I 85-90 procent och med Investeringsnivå II 80-85 procent.

PTS bedömer att investeringsnivå I är mest trolig baserad på de uppgifter som myndigheten har tillgång till idag. Osäkerhetsfaktorerna är dock många och ökande med tiden. En mycket viktig förutsättning för att investeringsnivå I ska uppnås är ett fortsatt stort engagemang för bredbandsfrågorna hos alla inblandade aktörer samt en fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband från slutkunder.

PTS har även gjort en uppskattning av hur många som år 2020 kan få tillgång till 100 Mbit/s via bredband i mobilnäten. Den framtida kapaciteten i mobilnäten är beroende av en rad omständigheter som är svåra att förutse, såsom operatörernas utrullning av LTE, tillgången till frekvenser, teknikutveckling av mobiler och antenner, antal samtidiga användare och avståndet till basstationen samt andra geografiska och radiomässiga förutsättningar.

Med denna bakgrund har PTS gjort grundantagandet att den frekvensmängd som finns tillgänglig i låga frekvensband endast i begränsad omfattning kommer att kunna bidra till målet om 100 Mbit/s. I tätortsmiljö, där höga frekvensband kommer att användas i betydligt högre utsträckning, kan det dock förväntas bli ett bidrag till 100 Mbit/s-målet. En avgörande aspekt är alltså hur många som år 2020 saknar tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna

accesstekniker men som bor tillräckligt nära en tätort för att få tillgång till den höga bithastighet som finns i tätortsmiljö.

Baserat på dessa antaganden och förutsättningar är PTS bedömning att mellan 4 och 6 procent av hushåll och företag utöver de som inte har tillgång till 100 Mbit/s med trådbunden teknik år 2020, kommer att kunna få det via mobilnäten.

Sammanfattningsvis gör PTS bedömningen att det finns goda förutsättningar för att målet i bredbandsstrategin om 100 Mbit/s till 90 procent av Sveriges hushåll och arbetsställen kommer att nås. Bedömningen baseras på en fiberutbyggnad enligt investeringsnivå I tillsammans med andelen hushåll och företag som får tillgång till 100 Mbit/s via mobilnäten.