PTS Bredbandskartläggning 2012 – en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2013:7

2013-03-19

PTS Bredbandskartläggning 2012 visar att ca 53 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2012. Det är en ökning med ca 4 procentenheter jämfört med oktober 2011. Ökningen beror helt på utrullning av fiber i accessnätet mellan oktober 2011 och oktober 2012.

Antalet hushåll och företag som helt saknar tillgång till bredband (minst 1 Mbit/s) har minskat, från ca 800 i oktober 2011 till ca 500 i oktober 2012. Minskningen beror framförallt på att befolkningen i de områden som saknar bredband minskat. Sedan oktober 2012 har 87 av dessa ca 500 hushåll och företag fått tillgång till bredband som en följd av det täckningskrav PTS har ställt i 800 MHz-bandet.

PTS Bredbandskartläggning 2012 visar också att tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE (så kallat 4G) ökat mycket snabbt under 2012, framförallt utanför tätorter. Ca 93 procent av hushållen och arbetsställena i Sverige hade täckning av LTE i oktober 2012, vilket kan jämföras med ca 48 procent året innan. Utanför tätort och småort har samma andel ökat från 10 till 79 procent. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE uppskattas dessutom ha ökat ytterligare i områden utanför tätort och småort efter oktober 2012. Anledningen är att operatörerna löpande aktiverar LTE i 800 MHz-bandet i hela landet.

Observera att PTS bredbandskartläggning endast kartlägger tillgången till fast bredband vid hushåll och arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där det finns täckning. Bredbandskartläggningen kartlägger alltså inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Bredbandskartläggningen kartlägger inte heller tillgången till telefoni – varken fast eller mobil. Kartläggningen baseras i sin helhet på insamlad information från marknadens aktörer.

Med tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om 100 Mbit/s avses att hushållen och företagen på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett internetabonnemang via fiber- eller kabel-tv-nät uppgraderat till DOCSIS 3.0.

Andelen av hushållen och företagen i Sverige som bor i, eller i närheten av, en fastighet som är ansluten till ett fibernät har ökat från 49 procent till 53 procent mellan oktober 2011 och oktober 2012. Det indikerar att förutsättningarna är goda för att tillgången till teoretiska hastigheter om 100 Mbit/s ska öka ytterligare de närmaste året.