Undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6 - PTS-ER-2013:5

2013-03-11

Sammanfattning

PTS har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser och följa upp myndigheters införande av IPv6 i publika e-tjänster och i sin verksamhet.

Mot bakgrund av detta har Stelacon fått i uppdrag av PTS att genomföra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie avseende införandet av IPv6 i myndigheter och kommuner. Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät och djupintervjuer under november och december 2012.

Fyra av tio organisationer anser sig ha god eller mycket god kännedom om IPv6. Hälften anser sig ha grundläggande kännedom. Endast en av tio organisationer anser sig ha ingen eller ringa kännedom om protokollet. Trots en hög andel som anser sig ha en grundläggande eller bättre kännedom om IPv6, är det fortfarande tre av fyra myndigheter och kommuner som ännu inte har infört IPv6 för sin externa datakommunikation och publika e-tjänster. Personella resurser är det främsta skälet till att såväl myndigheter som kommuner inte har infört IPv6. Ekonomiska resurser anges i andra hand som skäl. Organisationer med it-drift i egen regi har infört IPv6 i något högre utsträckning än de organisationer som har lagt ut den.

Cirka 40 procent av kommunerna och myndigheterna planerar att införa IPv6 för extern kommunikation under 2013. Drivkrafterna för införandet är nåbarheten och regeringens mål. Två av tre, av de organisationer som har planerat ett införande under 2013, har resurser avsatta för ändamålet.

Endast en mycket liten andel har infört IPv6 för den interna kommunikationen. Bakomliggande orsaker till detta, enligt knappt 40 procent, är personella och ekonomiska resurser. En tredjedel av organisationerna bedömer även att det är en icke-intressant fråga för organisationen idag.

It-leverantörerna har en viktig roll för införandet av IPv6. Såväl kommuner som myndigheter anger att de vänder sig till dem i första hand för att få information om IPv6. It-leverantörerna tenderar dock inte att vara en pådrivande faktor för ett införande.

Information om praktiskt införande efterfrågas, liksom information om nyttan med IPv6 och kostnaderna för ett införande. Mottagaren av informationen är i de flesta fall it-chefen. Organisationsledningen efterfrågar information om nyttan och kostnader i större utsträckning, medan it-tekniker efterfrågar teknisk information.

Knappt 30 procent av samtliga organisationer har infört DNSSEC. Under 2013 planerar drygt var tredje organisation att införa DNSSEC. Cirka en femtedel har inte diskuterat eller tagit beslut om att införa DNSSEC.