Användning av radiofrekvenser i Sverige 2002 - PTS-ER-2002:17-juni 2002

2002-06-17

Denna rapport, som i huvudsak är baserad på den i Förordet nämnda rapporten från 1998, är uppdelad i de traditionella huvudanvändningsområdena Fast, Mobil och Rundradio. Dessa gränser är inte helt givna och många användningar överskrider gränserna. Så har t.ex. frekvensområdet som avsatts för nya mobiltelefonsystem (UMTS) till viss del använts för fast radio. Samma gäller för frekvensband för radiosystem enligt TETRA-standard. En tjänst som snabbt får en allt större betydelse är Radio-LAN. Denna tjänst kan ses som en mobil tjänst men den beskrivs under "Kortdistant radio" i avsnittet Övrig radio. Flera exempel på sådana svårigheter med gränsdragning finns.

Rapporten visar på vissa trender i frekvensanvändningen. I frekvensområdet mellan 1 och 3 GHz frigörs successivt utrymme för tredje generationens mobiltelefoni. Radiolänksystem som hitintills använt delar av dessa band flyttas till högre frekvensband. Fasta radiolänkar finns även i lägre frekvensband, t.ex. runt 380 MHz där TETRA nu planeras. Även här sker en överflyttning till andra, ofta högre frekvensband.

För fast yttäckande radioaccess, FWA, öppnas nu efter omfattande internationell harmonisering successivt frekvensband; 3-4 GHz, 10-20 GHz och framför allt 30- 40 GHz. Fasta radiosystem via satellit finns i bandet 10-20 GHz. I en nära framtid förutses ett ökande intresse för bredbandstjänster via satellit. System med många kundplacerade terminaler som ska dela frekvensutrymme med terrestra tjänster förutses kunna ge problem.

Landmobila radionät minskar inte i betydelse, vilket ibland har påståtts, som en följd av att mobiltelefonin växer. Det är istället så att behovet av dataöverföring i mobila nät ökar kraftigt. Detta ställer nya krav vid frekvensplaneringen. Många sådana system består av stora antal terminaler (kan vara tusentals) som kan ha helt olika sändningscykler, allt från någon sekund per dygn till nära nog kontinuerlig sändning. Talkommunikation i dessa nät är dock i avtagande, för detta används mobiltelefon i hög utsträckning.

Övergången till digitala sändningar inom rundradion förväntas leda till att frekvensutrymme i band mellan 48 och 862 MHz på sikt kan frigöras för andra användningar.

För övriga radioanvändningar kan speciellt pekas på kortdistant överföring av data (t.ex. Bluetooth). För sådana användningar måste harmoniserade band undantagna från tillståndsplikt komma ifråga. Frekvensutrymme finns avsatt kring 2,4 GHz, 5 GHz och 10,5 GHz. I framtiden kan också band över 55 GHz komma ifråga.