Spektrumpolicy PTS-VR-2006:2

2006-10-12

PTS beslut spelar en stor roll för hur olika aktörer kan agera för att utveckla sin verksamhet såväl nationellt som internationellt. Dessa aktörer efterfrågar självklart en förutsägbarhet som möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga satsningar inom teknik och utveckling av olika tjänster och produkter.

I syfte att skapa denna förutsägbarhet har en rad olika aktiviteter vidtagits (och vidtas fortlöpande) för att ytterligare kvalitetssäkra myndighetens verksamhet. En av dessa aktiviteter är arbetet med att ta fram styrdokument för viktigare frågeställningar – nuvarande såväl som framtida.

I detta dokument presenterar PTS långsiktiga mål, grundprinciper, policy och mål på medellång sikt för spektrumförvaltningen i Sverige. Myndigheten anser att spektrum skall förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta, i så motto att det främjar innovation, teknikutveckling och ett ökat utbud av radiobaserade tjänster. I syfte att uppnå detta har ett antal punkter formulerats, bland annat att:

  • Tillstånd att använda radiosändare skall vara så teknik- och tjänsteneutrala som möjligt
  • När urvalsförfarande blir aktuellt skall auktion tillämpas i första hand
  • När risken för skadlig störning är liten och hinder i övrigt inte föreligger skall undantag från tillståndsplikt införas