Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz-bandet - ett år efter tilldelning - PTS-ER-2012:19

2012-05-23

PTS har sedan september 2011 kontaktats vid 33 tillfällen av konsumenter och tv-installatörer på grund av upplevd störning på mottagning av marksänd tv. Störningarna har delvis berott på utbyggnaden i 800 MHz-bandet. 

PTS är såväl tillstånds- som tillsynsmyndighet. Tillståndshavarna ansvarar således inför PTS för att uppfylla sina tillståndsvillkor. Myndigheten har under det senaste året bedrivit tillsyn mot tillståndshavarna.

Tillståndshavarna har tagit emot hundratalet anmälningar under januari-mars 2012.

PTS har genomfört ett tiotal mätningar för att dels skapa sig en bild över orsakerna till anmälningar från allmänheten på tv-mottagningen och dels skaffa sig underlag i det fortsatta tillsynsarbetet av tillståndsvillkoren. Myndigheten har inte kunnat konstatera att tv-störning har förekommit orsakat av 800 MHz-sändarna enligt definitionen i 800 MHz-tillståndsvillkoren. Vissa störningar har berott på brister i den egna anläggningen för tv-mottagning.

Av de som kontaktat PTS anser flertalet att informationen har generellt varit bristfällig samt att det har varit svårt att få hjälp.
Myndigheten kommer fortlöpande genomföra tillsynsarbete kring utbyggnaden av 800 MHz-bandet med avseende på påverkan på marksänd tv.