Samhällsekonomisk bedömning av spektrum

2013-06-19

I samband med PTS seminarium om hur PTS ska arbeta för att maximera samhällsnyttan av spektrum den 19 juni 2013 presenterade Stelacon en rapport som konsultbolaget skrivit på uppdrag av PTS.

Som ett led i PTS arbete med spektrumförvaltningen ska myndigheten ta fram en långsiktig spektrumstrategi, som ska ligga till grund för myndighetens framtida beslut på spektrumområdet. Arbetet belyser bland annat hur den samhällsekonomiska effektiviteten i spektrumanvändningen kan ökas, och hur samhällsnyttan i en högre grad kan styra spektrumanvändningen.

PTS syfte med konsultuppdraget var att få en större förståelse för hur begreppet samhällsnytta ska förstås inom spektrumområdet, samt hitta metoder i syfte att stödja PTS när olika typer av radioanvändningar ska prioriteras med avseende om och var i frekevensspektrat samt med hur stort frekvensutrymmen olika behov av tillgång till spektrum ska tillgodoses. Målet var att hitta metoder som är teoretiskt sunda såväl som praktiskt tillämpbara. Fokus i uppdraget har varit områden där marknadsmekanismer (t.ex. spektrumauktioner) fungerar mindre bra, till exempel för tjänster som har inslag av kollektiva nyttigheter.