PTS spektrumstrategi - PTS-ER-2014:16

2014-04-16

PTS spektrumstrategi är ett verktyg för myndigheten i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning. Syftet med PTS spektrumstrategi är att beskriva principerna för hur PTS ska uppnå sin vision för spektrumförvaltningen. Visionen är:

Samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid.

En långsiktig strategi ska bidra till att radiospektrum räcker till samhällets behov, idag och i framtiden.

PTS fattar beslut i spektrumförvaltningen i enlighet med de mål och regler som EU, riksdag och regering har beslutat. Med spektrumstrategin vill PTS tydliggöra inriktningen för spektrumförvaltningen och vilka principer som ligger till grund för myndighetens prioriteringar.

Det är viktigt att se spektrumstrategin med dess huvudprinciper som en helhet då de olika huvudprinciperna syftar till att förstärka och balansera varandra. Således ska inte en enskild princip tillämpas utan att ta hänsyn till övriga principer i strategin.

Huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi är:

PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade elektroniska kommunikationstjänster samt andra tjänster baserade på radiokommunikation genom tillräcklig spektrumtillgång (kapitel 3)

PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade elektroniska kommunikationstjänster samt andra tjänster baserade på radiokommunikation genom tillräcklig tillgång till för ändamålet lämpligt spektrum. PTS ska öka tillgänglighet av användbart spektrum genom få begränsande villkor, internationell harmonisering, tilldelning i god takt för att möta efterfrågan, samt främjad andrahandshandel. PTS ska verka för samhällsekonomiskt effektivare spektrumanvändning genom bl.a. effektiva tekniska regler, tätare radioplanering, väldefinierade mottagaregenskaper, styrning i ansökningsprocessen, konkurrensneutral harmonisering, samt mer och effektivare delning av radiospektrum mellan olika användare och användningsområden.

PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas mellan flera spektrumanvändningar (kapitel 4)

PTS ska, inte minst i det internationella harmoniseringsarbetet, verka för mer delning av frekvensband mellan flera spektrumanvändningar. Inriktningen är att alla frekvensband på sikt ska delas eller vara förberedda för delning, även om det förstås kan variera från fall till fall exakt vilka spektrumanvändningar och delningskriterier som är lämpliga för samexistens. All tillståndsgivning bör beakta möjligheter för omedelbar eller framtida delning. PTS ska verka för harmonisering av bredare frekvensblock. Genom att tillgängligöra stora frekvensmängder på sekundär basis så kan man öka sannolikheten för att en sekundär tjänst ska kunna utnyttja lediga frekvensresurser vid varje tid och på varje plats där det behövs.

PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar (kapitel 5)

PTS åtgärder ska vara framtidssäkra och fungera i olika framtidsscenarier. Eftersom PTS inte på förhand kan veta säkert vilka spektrumanvändningar som blir mest efterfrågade och utnyttjade, ska myndigheten därför skapa förutsättningar för stor mångfald av spektrumanvändningar för att möjliggöra maximal samhällsnytta. PTS verktyg för att skapa mångfald är bl.a. så få begränsande villkor som möjligt, övergripande spektrumplanering, mer delning, medvetna val mellan olika sorters nyttjanderätter och villkor.

Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga frekvensband (kapitel 6)

För att maximera samhällsnyttan av spektrumanvändningen över tid ska PTS verka för att alla spektrumanvändningar på lång sikt placeras i eller flyttas till frekvensområden som är mest fysikaliskt och samhällsekonomiskt lämpliga. Detta avgörs med hänsyn till spektrumplaneringen som helhet, och med en mycket lång tidshorisont. Långsiktighet och god planering är en förutsättning för att möjliggöra åtgärder som på kort sikt annars skulle vara omöjliga eller ineffektiva.

PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt (kapitel 7)

PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt för att maximera Sveriges möjligheter till effektiv spektrumanvändning och minimera negativa begränsningar. Harmonisering och standardisering möjliggör skalfördelar i tillverkning och lägre kostnader för radioutrustning samt gränsöverskridande tjänster. Ett minimum av begränsande villkor (bara de som krävs för att möjliggöra effektiv spektrumanvändning) möjliggör användningar med maximal samhällsnytta. Bred harmonisering ska omfatta så många länder som möjligt.