Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät - PTS-ER-2014:11

2014-03-07

Vissa delar av rapporten innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De operatörsspecifika siffrorna är därför borttagna ur tabellerna.

I denna rapport redovisas resultatet av Post- och telestyrelsens (PTS) uppdrag att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster.

PTS fick den 16 maj 2013 i uppdrag av regeringen att kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska utbredning och även förekomsten av antalet mobilbasstationer/siter, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik. PTS ska även med utgångspunkt i befintliga tillståndsvillkor redovisa en långsiktig plan för hur mobiltäckningen ytterligare ska kunna ökas.

Enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag finns det täckning för taltelefoni på ca 84 procent av landets yta, med antagandet att mobiltelefonen hålls i handen eller mot huvudet. Med en mobiltelefon placerad fritt i luften blir motsvarande siffra ca 91 procent. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. Med samma antaganden som ovan täcker de nya 4G-näten tillsammans ca 42 procent respektive ca 56 procent av ytan medan de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan.

Såväl för taltäckningen som täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast befolkade länen har lägst yttäckning. PTS har i ett antal dialogmöten runt om i landet och inom Bredbandsforums mobilarbetsgrupp konstaterat att det krävs bättre koordinering och samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att en utbyggnad utöver den som är uppenbart kommersiellt motiverad ska komma till stånd.

PTS genomför sedan tidigare en årlig kartläggning av tillgången till bredband där människor bor och arbetar. Det är tydligt att svenska konsumenter inte bara vill använda elektronisk kommunikation i hemmet och på arbetet utan överallt där de befinner sig. Därför är det viktigt att även följa upp yttäckningen av telefoni och bredband i landet.

I regleringsbrevet för 2014 har PTS fått i uppdrag att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster. Vid redovisningen av detta nya uppdrag kommer jämförelser med denna rapport kunna göras för att visa på förändringen över tid.