PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01 - 1997-12-31

1998-02-14

I regeringens proposition 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m. framgår att PTS bör utöka samarbetet med Konsumentverket, Konkurrensverket samt andra myndigheter som har betydelse för telekommunikationerna. Som skäl anges att Konsumentverket har betydelsefull kunskap och information om vilka problem abonnenter på teleområdet har. Vidare anges att Konkurrensverket utöver sin allmänna erfarenhet från fall rörande underprissättning och annat missbruk av dominerande ställning också besitter värdefull information om tvister m.m. mellan företag i telefrågor. Genom ett utökat och bredare samarbete med dessa myndigheter skapas möjligheter för PTS att effektivisera tillsynsarbetet.