Regionala konsekvenser av avregleringen på telemarknaden 1997

1998-02-28

Avregleringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. En effektiv konkurrens är det viktigaste medlet för att uppnå de telepolitiska målen som finns beskrivna i telelagen. Det finns emellertid en risk vid avreglering och övergång från monopol till konkurrens att kunder i vissa regioner blir lidande till förmån för andra. Regionala obalanser kan uppstå om infrastrukturen i första hand byggs ut i folkrika och resursstarka områden, om servicekvalitén varierar nationellt beroende på var konkurrensen är starkast eller om prissättningen är sådan att vissa regioner gynnas.

Post- och telestyrelsen (PTS) skall årligen, till regeringen, redovisa utvecklingen på telemarknaden med avseende på tjänsteutbud, servicekvalitet och prisutveckling för olika regioner i landet och för olika abonnentkategorier. Speciell vikt skall läggas vid särskilt utsatta grupper.

Föreliggande rapport är indelad i tre olika delar:

I del 1 ges en beskrivning av tjänsteutbudet på den svenska marknaden. Beskrivningen baseras på underlag som PTS skriftligen har erhållit från Telia.

I del 2 återges den undersökning av servicekvaliteten som Demoskop AB har genomfört på uppdrag av PTS. Syftet med rapporten är att undersöka huruvida kraven på servicekvalitet efterlevs i tätort och glesbygd samt att mäta eventuella skillnader i servicekvalitet mellan Sveriges glesbygdsområden och Sveriges mest tätbefolkade områden.

I del 3 redovisas resultatet av den undersökning som PTS låtit genomföra avseende prisutvecklingen på den svenska telemarknaden. Undersökningen har i första hand inriktats på att kartlägga effekterna för olika konsumentgrupper och för olika regioner i landet av den prisomläggning som Telia AB genomförde den 7 november 1997.