Lagförslag för förbättrad konkurrens inom accessnätet, LLUB

1999-09-16

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att telelagen (1993:597) ändras i vissa avseenden. De tillståndshavare som är anmälda till Europeiska kommissionen på grund av att de har ett betydande inflytande på den svenska marknaden skall genom tillståndsvillkor kunna åläggas skyldighet att ge tillgång till sitt accessnät på rimlig begäran. Skyldigheten skall gälla på likvärdiga villkor och ersättningen för upplåtelsen skall grunda sig på kostnaderna. Rätten att få tillgång till accessnätet gäller för teleoperatörer som tillhandahåller teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät. Avsikten med förslaget är att främja konkurrensen på tjänster och produkter inom accessnätet. I dagsläget är det endast Telia AB (Telia) som uppfyller kraven för att kunna åläggas denna skyldighet.

PTS föreslår också, att en operatör som önskar utnyttja tillgång till accessnät även tillåts placera erforderlig utrustning i de lokaler och utrymmen som idag nyttjas av accessnätsägaren, s.k. samlokalisering. Ersättning för sådan samlokalisering skall grunda sig på kostnaderna.

Om tvist uppkommer om tillgång till accessnätet bör PTS ha möjlighet att medla mellan parterna. På ansökan av part bör PTS dessutom kunna besluta om vad som skall gälla mellan parterna i dessa frågor