Sund konkurrens på framtidens mobiltelefonmarknad

1999-10-30

Marknaden för mobila teletjänster har expanderat i en mycket snabb takt, både i Sverige och i andra länder, framför allt under 1990-talet. Samtidigt har den inom hela Europa varit föremål för stora regulatoriska förändringar. Dessa förändringar har genomförts samtidigt som marknaden har förändrats från i de flesta fall en statligt ägd operatör till flera, ofta privatägda. I Sverige har tillkom telelagen 1993 och har därefter vid ett flertal tillfällen förändrats och anpassats till utvecklingen på telemarknaden. Att det funnits behov av att se över såväl lagstiftning som tillståndsvillkor för operatörerna har varituppenbart.

Även i fortsättningen förväntas mobiltelemarknaden ha en mycket hög tillväxttakt. Erfarenheten visar att det är mycket vanskligt att göra precisa prognoser när det gäller tillväxttakt och volymer. Klart är att mycket stora värden som kommer att hanteras inom mobilmarknaden. I synnerhet då olika former av tilläggs- och mervärdestjänster blir allt vanligare.