Teletillsyn 1998

1999-04-01

En väl fungerande tillsyn är av stor betydelse för uppfyllandet av de telepolitiska målen. Genom sin tillsyn kan PTS följa utvecklingen på telemarknaden och se till att enskilda, företag och myndigheter i landets olika delar får tillgång till effektiva telekommunikationer.

Tillsyn bedrivs fortlöpande inom olika områden. Syftet med denna rapport är att beskriva den tillsyn som utförts under 1998. PTS har därefter fortsatt sin tillsyn inom flertalet av de områden som behandlas i rapporten. Noteringar från den tillsyn som utförs under 1999 kommer att sammanfattas i en motsvarande rapport och bekantgöras under våren 2000.

Samtliga tillståndshavare är föremål för tillsyn men omfattningen varierar beroende på marknadsställning. En relativt stor del av den tillsyn som bedrivits under 1998 har därför avsett Telia.

Genom ändring av telelagen den 1 juli 1997 fick PTS ett uttryckligt sektorsansvar inom teleområdet, bl.a. en samordnande och sammanhållande funktion gentemot Konkurrensverket och Konsumentverket beträffande konkurrens- och konsumentfrågor på telemarknaden. I bilagor till denna rapport finns beskrivningar av Konkurrensverkets respektive Konsumentverkets roll och erfarenheter under 1998.