PTS granskning av Telia AB:s priser för tillträde till accessnät

2001-12-12

EG-förordningen (nr 2887/2000) om tillträde till accessnät trädde ikraft den 2 januari 2001 och syftar till att intensifiera konkurrensen och stimulera det tekniska nyskapandet för att på så vis säkerställa ekonomisk effektivitet och främja utbudet av nya tjänster.