Studie av tredjepartsoperatörer på marknaden för mobila teletjänster

2001-12-06

På marknaden för mobila teletjänster har de tre mobilnätsoperatörerna; Tele2, Europolitan och Telia haft en mycket stark ställning och de var under en lång tid ensamma om att erbjuda mobila teletjänster på den svenska marknaden. Enligt telelagen (1993:597) skall telemarknaden präglas av effektiv konkurrens för att därigenom främja mångfald, valfrihet och lägre priser för konsumenterna.

Efter att regeringen, under våren år 2000, gjort bedömningen att konkurrenssituationen ej kunde anses tillfredsställande infördes en skyldighet i telelagen att innehavare av mobiltelenät, på marknadsmässiga villkor och i mån av tillgänglig kapacitet, skulle upplåta nätkapacitet till företag som saknar eget radionät och radiospektrum, här kallade tredjepartsoperatörer. Denna lagändring trädde i kraft den 1 maj år 2000 och återfinns främst i 23 a § telelagen.

Som ett led i sitt tillsynsarbete beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) i maj 2001, dvs. ett år efter det att lagen infördes, att göra en uppföljning av den nuvarande marknads- och konkurrenssituationen på marknaden för mobila teletjänster inklusive konsekvenserna av lagändringen. För att skapa sig en helhetsbild måste ett flertal områden granskas, varav ett område är de företag som framfört önskemål om att få agera som tredjepartsoperatörer.

Denna studie har haft som syfte att inhämta och sammanställa tredjepartsoperatörernas åsikter om hur inträdet av nya tjänstetillhandahållare har påverkat konkurrens- och utvecklingsförhållanden på marknaden för mobila teletjänster. Studien har baserat sig på inhämtning av information utifrån ett fastställt frågeformulär. Informationen har inhämtats dels skriftligen, dels genom personliga intervjuer. Både befintliga tredjepartsoperatörer och aktörer som försökt men ej lyckats erhålla avtal har deltagit i studien. Totalt omfattar studien information och åsikter från sexton företag varav nio företag hade tredjepartsavtal, två företag hade erhållit avtal men lagt ned sin satsning och fem företag hade försökt men ej lyckats få avtal med någon mobilnätsoperatör.

Majoriteten av tredjepartsavtalen var tecknade i slutet av år 2000 eller i början av år 2001. Flertalet av tredjepartsoperatörerna var således i början av sin verksamhet. Antalet abonnenter anslutna till tredjepartsoperatörer uppgick den 31 maj år 2000 till ungefär 60 000 abonnenter, vilket motsvarade mindre än en procent av det totala antalet abonnenter på marknaden. Av de nya GSM-abonnemangen som tillkommit från den 1 januari till och med 31 maj år 2001, tecknades sex till sju procent med tredjepartsoperatörer. Nämnas kan att ytterligare minst tre tredjepartsoperatörer tillkommit under hösten år 2001.

Det tjänsteutbud som tredjepartsoperatörerna erbjuder till sina kunder följer i stort det utbud som mobilnätsoperatörerna har. De erbjuder främst abonnemang och kontantkort bestående av taltjänsten och SMS-tjänster. De flesta abonnemangen som tredjepartsoperatörerna erbjuder är riktade mot privatmarknaden. Det är således en viss del av marknaden som erhållit en utökad valfrihet, men långt ifrån alla.

I vilken utsträckning tredjepartsoperatörerna har möjlighet att konkurrera påverkas i stor utsträckning av vilka kostnader de har till mobilnätsoperatören för utnyttjande av nätet.

De tredjepartsavtal som har tecknats har samtliga skett på kommersiella villkor och således inte varit en direkt följd av införandet av 23 a §. De befintliga tredjepartsavtalen karaktäriseras av följande; de är vanligtvis tidsbegränsade, omfattar GSM-baserade tjänster, lämnar möjlighet för omförhandling, omfattar ej samtrafikersättningar samt baserade på köp av trafikminuter.

De fem aktörerna utan tredjepartsavtal som deltagit i studien har försökt få avtal vid ett flertal tillfällen. Samtliga mobilnätsoperatörer har kontaktats men långt ifrån alla kontakter har givit möjlighet till förhandlingar. Enligt dessa företag har 23 a § inte medfört några förbättrade möjligheter för dem att få avtal. Deras bedömning är att mobilnätsoperatörerna saknat intresse att ingå avtal med dem, främst för att de direkt skulle konkurrera med de befintliga mobilnätsoperatörernas verksamhet.

Inträdet av tredjepartsoperatörer på marknaden har medfört vissa positiva effekter på marknadssituationen. Lagstiftarens bedömning av att ett marknadsinträde av tredjepartsoperatörer skulle vara gynnsamt för konkurrensen och därmed för konsumenterna stämde således. Frågan är dock om konkurrenssituationen på marknaden för mobila teletjänster är tillfredsställande eller om mobilnätsoperatörernas ställning på marknaden fortfarande begränsar utvecklingen av mobila teletjänster i för stor utsträckning.

De slutsatser som PTS kan dra till följd av denna studie är bland annat:

  • 23 a § har haft en liten inverkan på marknaden för mobila teletjänster.
  • Trots tillgången till tredjepartsavtal upplever de befintliga tredjepartsoperatörerna att de är beroende av mobilnätsoperatören i allt för stor utsträckning, både tekniskt och ekonomiskt, och att deras möjligheter att agera självständigt är begränsad.
  • Till följd av ett ökat antal tredjepartsoperatörer har utbudet av mobiltelefoni ökat, särskilt för privatpersoner. Konsumenternas utnyttjande av befintliga tredjepartsoperatörer är dock än så länge begränsad.
  • Förekomsten av nya mobila teletjänster är begränsad och operatörerna tillhandahåller i stort sett likvärdigt tjänsteutbud.
  • Nätoperatörerna bestämmer själva vilka tredjepartsoperatörer som skall få sluta avtal.

Den bild av utvecklingen på tredjepartsmarknaden som ges i denna studie, överensstämmer i stora delar med den beskrivning som görs av EG kommissionen i den sjunde implementerings rapporten.1

PTS vill poängtera att denna studie granskat en parts åsikter om sin marknadssituation. För att få en helhetsbild över situationen måste även ytterligare områden granskas såsom mobilnätsoperatörernas åsikter, utvecklingen av andra mobila teletjänster tex. innehållstjänster, prisjämförelser etc. Vidare hade tredjepartsoperatörer funnits under en relativt kort period när denna undersökning genomfördes varför uppdateringar och kontinuerliga uppföljningar är nödvändig.