Utredning om indirekt anslutning för digital mobiltelefonitjänst genom förval och prefixval

2001-12-21

Förval infördes under 1999 för fast telefoni. Enligt 40 § telelagen ska en accessnätsoperatör som innehar tillstånd att tillhandahålla digital mobiltelefonitjänst kunna erbjuda sina kunder förval. I Post- och telestyrelsens (PTS) föreskrifter om förval sägs att detta ska ske vid en tidpunkt som PTS senare fastställer.

Indirekt anslutning genom förval och prefixval för mobiltelefonitjänst har antagits ge ökad konkurrens och därmed lägre priser och bättre villkor för abonnenterna. Den svenska mobiltelemarknaden präglas fortfarande av en oligopolliknande struktur och det finns brister i konkurrensen på mobilteleområdet. Vid prisjämförelser inom Norden för olika slag av mobila teletjänster framstår de svenska slutkundspriserna som höga. Det finns dock positiva tecken på marknaden, bl.a. som en följd av de åtgärder som PTS genomfört för att sänka samtrafikavgifterna.

Möjligheten att behålla sitt mobilnummer när man byter operatör som finns fr.o.m. den 1 september 2001 och den kommande utbyggnaden av UMTS kan förväntas få effekt på marknaden under de närmast kommande åren. När det gäller indirekt anslutning i det fasta telenätet visar erfarenheten hittills att införandet av förval har haft stor inverkan på marknaden. Förvalet medförde fler aktörer på marknaden, hårdare konkurrens med prissänkningar som följd samt mer medvetna konsumenter.

Påverkan på marknaden av förval och/eller prefixval för mobiltelefonitjänst syns mindre säker. Prisstrukturen och kostnadsfördelningen mellan fasta och mobila nät medför att det finns små möjligheter att åstadkomma någon egentlig prispress, och härigenom konsumentnytta, på nationella samtal genom att införa indirekt anslutning. Indirekt anslutning kan eventuellt bidra till att sänka prisnivån på mobilsamtal till utlandet, förutsatt att förvalsoperatörerna visar intresse för att erbjuda tjänster till mobilabonnenter.

Indirekt anslutning skulle alltså kunna ge abonnenterna möjlighet att i viss utsträckning kunna påverka kostnaden för sina mobilsamtal, framförallt utlandssamtal. Förval eller prefixval för digitala mobiltelefonitjänster skulle också innebära en möjlighet för fastnätsoperatörer att konkurrera med mobiloperatörerna genom att erbjuda tjänster även till dessas kunder. Däremot påverkar krav på indirekt anslutning inte konkurrensen mellan mobiloperatörerna. Internationella erfarenheter visar att i de länder i Europa där förval och prefixval för mobiltelefoni enligt regelverket är infört finns ännu inget intresse från fastnätsoperatörer att erbjuda sina tjänster även till mobiloperatörernas kunder. Det finns idag inget fungerande förval för mobiltelefonitjänst i Europa.

Ett införande av indirekt anslutning för mobiltelefonitjänst kräver implementering av nya funktioner i mobilnäten. För internationella samtal finns idag ingen standardiserad lösning. Något arbete med att ta fram en sådan lösning är inte påbörjat. Införandet av indirekt anslutning medför betydande investeringar för mobiloperatörerna.

En skyldighet för mobiloperatören att erbjuda sina abonnenter möjlighet att låta samtalen förmedlas via annan operatör, förefaller vara en mycket långtgående skyldighet som inte helt kan motiveras med den sektorsspecifika regleringens övergripande syfte; att skapa konkurrens. En möjlighet till prefixval begränsad till att avse internationella samtal kan dock övervägas.