Hur fungerar telefoni och Internet för användarna?

2002-11-30

Fast telefoni 

 • Nästan nio av tio har endast traditionellt telefonabonnemang
 • Sex procent har ISDN-abonnemang.
 • Tre procent uppger att de är utan fast telefoni. Denna andel är större bland dem som bor i hushåll med endast yngre hushållsmedlemmar 16-25 år. I dessa har nästan en av tio gått över helt till mobil telefoni.
 • 60 procent uppger Telia som huvudsaklig operatör för fast telefoni, 16 procent Tele2 och 23 procent övriga operatörer.
 • Drygt sex av tio är nöjda med sin huvudsakliga operatör för fast telefoni.
 • Störst betydelse för omdömet om operatören har samtalspriser inom Sverige och till utlandet samt väl fungerande kundtjänst.
 • Nästan en av tio uppger att de har en annan operatör för utlandssamtal än för nationella samtal.
 • Sex av tio är nöjda med sin operatör för utlandssamtal.
 • Sex procent uppger att de alltid eller ibland använder telefonkort för utlandssamtal.

Förval av telebolag för fast telefoni

 • Nästan 80 procent har hört talas om förval.
 • Cirka hälften av dessa har gjort ett eget, aktivt förval.
 • Drygt 5 procent av dem som känner till förval uppger att de blivit anslutna till en förvalsoperatör utan att be om det.
 • Drygt en av tio uppger att de någon gång valt en annan operatör för utlandssamtal än för samtal inom Sverige.
 • Förval är vanligare bland dem med högre utbildning och förekommer i mindre utsträckning bland dem som bor i hushåll som endast har äldre hushållsmedlemmar över 60 år.
 • De vanligaste sätten att bli uppmärksammad på sin förvalsoperatör är reklam eller att operatören ringer upp.
 • Av dem som känner till förval uppger 16 procent att de kommer att göra någon form av förval (nytt eller för första gången) de närmaste 3 månaderna.
 • Fyra av tio som inte gjort ett eget, aktivt förval uppger att orsaken är att de är nöjda med den operatör de har. Drygt tre av tio uppger dock någon form av informationsbrist som främsta orsak.

Mobil telefoni

 • Nästan nio av tio använder mobiltelefon.
 • Andelen är dock endast cirka sju av tio bland de äldsta (60-75 år) och de med de lägsta hushållsinkomsterna (upp till 200 000 kronor om året).
 • Två av tre har endast eget abonnemang, drygt en av fyra har abonnemang som arbetsgivare/eget företag/annan organisation betalar. Den senare andelen är över hälften bland dem med de högsta hushållsinkomsterna.
 • Av dem som har abonnemang som arbetsgivare/eget företag/annan organisation betalar kan två av tre använda abonnemanget privat. Fyra av tio får de privata samtalen betalda.
 • Nästan nio av tio som använder mobilen för privata samtal använder huvudsakligen ett privat abonnemang.
 • Av dem som använder mobil för privata samtal har 54 procent ett traditionellt mobilabonnemang. Övriga använder kontantkort. 
 • Den vanligaste mobiloperatören för privata samtal är Telia (52 procent), följt av Tele2/Comviq/Netcom (29 procent) och Vodafone (16 procent). De yngsta, storstadsbor och svarande med invandrarbakgrund har Telia som operatör i betydligt mindre utsträckning.
 • Två av tre är nöjda med sin mobiloperatör.
 • Störst samband med helhetsomdömet om mobiloperatören är att operatören har en väl fungerande kundtjänst och erbjuder en typ av abonnemang som passar kundens behov.
 • Två av tio mobiltelefonanvändare tycker att mobiltelefonen är viktigare än den fasta telefonen. Drygt fyra av tio kan tänka sig att gå över till mobiltelefon, för de flesta gäller det endast om priserna närmar sig fast telefoni.
 • Av dem som bor i ungdomshushåll (endast medlemmar 16-25 år) har 8 procent redan avstått från den fasta telefonen. 
 • Endast sex procent har bytt mobiloperatör under de senaste 12 månaderna.
 • Nästan sex av tio som använder mobiltelefon utnyttjar SMS någon gång. Användandet är mest utbrett bland yngre (16-30 år), bland dessa skickar 77 procent SMS minst en gång per vecka.
 • GPRS används av endast ett par procent av mobiltelefonanvändarna. Andelen är större bland dem som får sitt abonnemang betalt av arbetsgivarna.
 • Det vanligaste skälet till att inte använda mobiltelefon är att man inte behöver den. En av tre uppger dock att de avstår därför att det kostar för mycket pengar.

Internet

 • Tre av fyra använder Internet.
 • Av dessa har knappt hälften handlat varor och tjänster på Internet under de senaste 6 månaderna. Åtta av tio har lämnat någon form av personliga uppgifter via Internet.
 • Tre av fyra använder datorer i hemmet. Andelen är cirka en av tre bland dem som bor i hushåll som endast har medlemmar över 60 år.
 • Nio av tio av dem med dator har tillgång till Internet i hemmet.
 • Vanligaste Internetoperatörer är Telia (40 procent), Tele2 (19 procent) och Telenordia (7 procent).
 • Endast drygt hälften är nöjda med sin Internetoperatör. Störst samband med helhetsomdömet om operatören har ”Väl fungerande kundtjänst” och ”Erbjuder en typ av abonnemang som passar mina behov”.
 • En majoritet, 65 procent, har anslutning mot Internet via modem. Därefter följer ADSL (16 procent). Totalt har en av fyra anslutning via bredband.
 • Anslutning till bredband är vanligare i storstäder, bland dem som bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt och bland dem med de lägsta hushållsinkomsterna. 
 •  Endast knappt hälften är nöjda med hur hushållet är anslutet till Internet. Det är främst de som har modemanslutning som inte är nöjda.
 • Sju av tio av dem som hört talas om bredband och inte har det uppger att de inte kommer att beställa en bredbandsuppkoppling inom de närmaste tre månaderna. Det vanligaste skälet till detta är att man inte bor i ett område där bredband erbjuds (46 procent). Cirka fyra av tio uppger ekonomiska skäl respektive att hushållet inte använder Internet tillräckligt mycket.