Konsumentmarknaden för mobila innehållstjänster - PTS-ER-2002:21 - augusti 2002

2002-08-29

Rapporten handlar om mobila innehållstjänster för konsumentmarknaden. Den syftar till att beskriva dagens marknad och dess påverkan på övergången till 3 G.

Rapporten baseras på publik information och intervjuer med aktörer på innehållsmarknaden. De innehållstjänster som rapporten och intervjuerna behandlar är begränsade till SMS-applikationer. Sammanlagt genomfördes intervjuer med elva aktörer under februari och mars 2002. Intervjuerna syftade till att få en bild av hur de olika aktörerna ser på marknadens förutsättningar för utveckling och tillväxt.

En av utgångspunkterna i denna rapport är att de mobila innehållstjänster som används idag, skapar en vana hos användarna. Det inverkar på användarnas möjligheter såväl som deras intresse för att ta till sig nya och mer avancerade innehållstjänster t ex sådana som spås komma med nästa generations mobiltelefoni. De tjänster och den marknad som utvecklas idag skapar användarmönster som påverkar övergången till nästa generations mobiltelefoni. PTS följer av det skälet utvecklingen inom området mobila innehållstjänster.

Mobila innehållstjänster säljs och tillhandahålls till slutkunderna av ett flertal aktörer - mobilnätoperatörer, tredjepartsoperatörer, innehållsaggregatörer och olika innehållsleverantörer. Aktörerna vänder sig till användarna genom TV, tidningar och internetportaler. Det finns ett antal olika tjänster. Några exempel är ringsignaler, spel, nummerupplysning, väderprognoser, röstningstjänster, aktiekurser, horoskop och logotyper. Det finns också tecken på att det framförallt är underhållningstjänster som säljs.

Tjänsterna betalas genom Premium SMS eller betalsamtal. Premium SMS är SMS med förhöjd taxa. Betalsamtal är samtal med förhöjd taxa. Premium SMS är i sammanhanget enklare för användaren, men tillgången till och därmed villkoren för Premium SMS kontrolleras av mobilnätoperatörerna. Aktörerna har dessutom olika förutsättningar för att ta betalt av användarna, där mobilnätoperatörerna och tredjepartsoperatörerna har en räkningsrelation med användarna. Det påverkar konkurrensen, utbudet och aktörernas möjligheter att utveckla tjänster.

Dagens marknad för mobila innehållstjänster visar tecken på etableringströsklar, såväl som begränsningar i mångfald och tjänsteutveckling. Den är därför inte en väl fungerande marknad. Resultatet är att användarna inte får så bra tjänster som möjligt till rimliga priser. Det medför i sin tur att användningen blir mindre än den skulle kunna varit. Mindre användning ger mindre kunskap, och sämre möjligheter för användarna att ta till sig nya innehållstjänster. En fungerande marknad för mobila innehållstjänster idag skulle därför underlätta introduktionen av nästa generations mobiltelefoni.